Hoe krijgen we samen het best mogelijke resultaat? Hoe kunnen we de verbinding zodanig creëren dat we elkaar versterken? De lange termijn visies koppelen aan korte termijn activiteiten. Efficiëntie en duurzaamheid bereiken, verantwoordelijkheid nemen, daar zit kostenreductie en nog belangrijker; daar zit de meerwaarde van ons werk.

Diverse partijen (multi actor)

Opdrachtgever

Wat zijn de actoren die binnen onze werkvelden verbinding behoeven? Waar zitten onze directe voordelen, als we ons gezamenlijk belang kunnen benoemen en nastreven? Vanuit de basis van vertrouwen.

Beheerder/projectleider en aannemer

De tijd van vechtbestekken zou achter ons moeten liggen; de opdrachtgever die op een lage prijs moet acteren of de aannemer die moet zoeken naar mogelijkheden om een rendabel project te kunnen maken.
Mogelijkheden zijn er om door middel van bijvoorbeeld in de voorwaarden van een Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) naast een prijs ook vooraf afspraken te maken over hoe we samen willen werken.
Of nog eerder aan tafel en samen een bouwteam vormen, om zo te komen tot een gedragen resultaat.
Door de relatie ook vorm te geven, komt het eindresultaat ook tot zijn recht.

Opdrachtnemer

Als (potentiële) opdrachtnemers bij gemeenten zijn er tal van obstakels om aan tafel te komen en te blijven.

Op gebied van aanbestedingen/inschrijvingen; wat is de vraag achter de vraag? Wat wil de uitvrager, wat is zijn bedoeling met de uitvraag? Zeker met EMVI zijn daarin tal van antwoorden te verzinnen, maar welke is de juiste?

Op gebied van samenwerking; we willen als opdrachtnemer en opdrachtgever een goede uitvoering waar niemand aan te kort komt. Toch is er gedurende de rit soms een wantrouwen wat niet weg te nemen is met simpelweg nog meer inzet. Waarom lopen sommige opdrachten stroef, zonder dat daar een duidelijke reden voor te geven is?

Op gebied van uitvoering; doen we wel het juiste, of zijn we te ver doorgeschoten? Er stonden eisen in het bestek, maar is dat nu wel nodig, of hoe kan ik (in overleg) een meer efficiënte manier inzetten? Hoe kan ik als opdrachtnemer het volgende voorkomen voor de opdrachtgever?

achteraf de lantaarnpaal

Soms is het beter een tussenliggende partij te hebben, die beide talen spreekt en de opdrachtgever en opdrachtnemer ook daadwerkelijk dichterbij elkaar kan brengen! BiO heeft ondertussen veel ervaring aan de kant van de opdrachtgever op diverse manieren, waardoor we een goede katalysator kunnen zijn voor u.

Sturen op niveaus (multi level)

Een integraal plan zoals een Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) is een belangrijke basis, alsmede deze ook borgen in de gemeentelijke organisatie.

Binnen en buiten

Waarom is het samenspel tussen de binnendienst en de buitendienst er niet altijd? Degenen die beleid schrijven en met de politiek bezig zijn en daarnaast degenen die dagelijks bezig zijn met het onderhoud en de klachten afhandelen van de bewoners? Door de korte termijn activiteiten aansluiting te laten vinden op de lange termijnvisies, komt er een duurzame verbinding tot stand, waarin iedereen zijn verantwoordelijkheden weet en neemt.

Afstemmen vakdisciplines (multi domein)

De diverse vakdisciplines binnen een organisatie moeten elkaar blindelings kunnen vinden om tot een optimaal resultaat te komen. Als organisatie eenheid uitstralen naar buiten, geborgd in beheerplannen.

Inrichter en beheerder

Het komt nog te vaak voor dat een boom na 3 jaar nog niet aanslaat en blijkt dat de grond waarin ie staat bij de herinrichting vergeten is of dat de inrichting zodanig is bij parkeervakken dat er een stuk handmatig geveegd moet worden.
Door middel van een goed samenspel vanaf het begin van de inrichting tussen de projectleider en de beheerder kan veel worden voorkomen, wat op lange termijn veel extra kosten bespaard. In het verleden zijn tools als een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) daarvoor ingezet.
Een LIOR beperkt keuzes echter, waardoor duurzaamheid in het gedrang komt.

Doorontwikkeling naar een duurzame versie DIOR, waarbij de LIOR slechts een ondergrens is, en de processen zodanig inricht dat innovatie mogelijk wordt, is nu nodig!