Een goede voorbereiding is het halve werk. Vanuit die basis weet je wat je kunt verwachten van elkaar, de opdrachtgever, opdrachtnemer en gebruiker. Of het nu om de uitvoering van een (her)inrichtingsproject gaat of een meerjaren onderhoudswerk, het gemeenschappelijk belang moet bovenaan staan.

Duurzaam samenwerken

Wat hebben we gevraagd in de EMVI-uitvraag en wat staat er in het aangeboden Plan van Aanpak, wat mogen we van elkaar verwachten, duidelijke communicatielijnen afspreken, het maken van SMART afspraken en vertrouwen hebben.

Het werken inĀ een duidelijke project organisatie, waar verantwoording en sturing benoemd is, met heldere overlegstructuren, en waar continue lerend vermogen is.

Proces

Duurzaamheid als onderdeel van de procesbeheersing, en het monitoren van de gemaakte afspraken. Met het aanbesteden begint het borgen van de afgesproken duurzaamheidsaspecten, naast alle andere voorwaarden. En gedurende de uitvoering elkaar aanspreken op de kwaliteit die we voorstaan en afgesproken hebben.

Voorbeelden van projecten staan onder onze portfolio.